تجهیزات خط تولید


ردیف  نام ماشین  کد ماشین  مدل  محل استقرار کشور سازنده  سال ساخت / راه اندازي درجه اهميت توضیحات 
1 كاروسل موتور AC VL1 1516 ماشين كاري روسيه 1989 A  
2 كاروسل موتور AC VL2 1512 ماشين كاري روسيه 1987 A  
3 كاروسل موتور AC VL3 SOH-700 ماشين كاري لهستان 1990 A  
4 كاروسل موتورDC VL4 SC17 2H/SH ماشين كاري روماني 2001 A  
5 كاروسل موتورDC VL5 SC14 SH ماشين كاري روماني 2001 B  
6 كاروسل موتورDC VL6 SC27 SH ماشين كاري روماني 2001 B  
7 تراش افقي L1 TN50BR ماشين كاري ايران _تبريز 1379 B  
8 تراش افقي L2 CS6266CX2000 ماشين كاري چين 2008 A  
9 تراش افقي L3 TN-71B ماشين كاري ايران - تبريز 1378 B  
10 تراش افقي L4 TUR-630M ماشين كاري لهستان 1991 A  
11 تراش افقي L5 TUR-630M ماشين كاري لهستان 1991 A  
12 تراش افقي L6 TN-71B ماشين كاري ايران - تبريز 1378 B  
13 سنگين تراش افقي L7 CW61100B ماشين كاري چين 2001 A  
14 سنگين تراش افقي L8 CW61100B ماشين كاري چين 2001 A  
15 دريل24 محور D1 BXMG600 ماشين كاري آلمان _ A  
16 دريل24 محور D2 BXMG600 ماشين كاري آلمان _ A  
17 دريل راديال D3 GR-516 ماشين كاري ايران _ A  
18 دريل راديال D4 BR40/2 ماشين كاري آلمان _ A  
19 دريل راديال D5 Z3050X16 ماشين كاري چين 2011 A  
20 دريل راديال D6 Z3050X16 ماشين كاري چين 2011 A  
21 دريل راديال D7 GR-516 ماشين كاري ايران 1993 B  
22 دريل ستوني D8 MS32B ماشين كاري ايران 1376 B  
23 دريل ستوني D9 MS32B ماشين كاري ايران 1376 B  
24 بورينگ B1 TPX691/1 ماشين كاري چين _ A  
25 فرز M1 X63W /1 ماشين كاري چين 1999 B  
26 فرز M2 XQ6135 ماشين كاري چين 2010 A  
27 اره نواري S3 23*300 مونتاژ ايران 1391 B  
28 اره نواري S4 BMSO 460 C مونتاژ تركيه 2013 A  
29 جوش co2 W2 603 جوشكاري ايران _ A گام الكتريك
30  ركيفاير W3 R3R 600 - I جوشكاري آمريكا _ A  
31  ركيفاير W4 R3R 600 - I جوشكاري آمريكا _ A  
32 جوش تيك W5 TRANSTIG3000 جوشكاري   _ B  
33 دستگاه جوش اتومات ميگ W6 morelisse جوشكاري انگليس _ A  
34 دستگاه جوش دينامو W7 K320 مونتا‍‍‍ژ چك _ B  
35 ركيفاير W8 R3R 600 - I جوشكاري آمريكا _ A  
36 سيلكون SE _ سنگ زني ايران _ B  
37 دستگاه تست T1 _ تست ايران _ A  
38 دستگاه تست T2 _ تست چين _ A  
39 دستگاه تست T3 _ تست ايران _ A  
40 دستگاه تست T4 _ تست ايران 1392 A  
41 دستگاه تست T5 _ تست ايران 1391 A  
42 دستگاه تست T6 _ تست ايران 1393 A  
43 دستگاه تست T7 _ تست ايران _ A پرس + پاورپک
44 دستگاه تست T8 _ تست ايران 1393 A  
45 ليفتراك ديزلي LE1 CPCD 30 كارگاه ايران _ A 3 TON
46 ليفتراك ديزلي LE2 CPCD30 كارگاه ايران 1392 A 3 TON
47 سنگ ابزار تيز كني SA MAT200A ماشين كاري ايران _ C  
48 بالابر BA EHL1100 سالن توليد ايران 1392 C  
49 جرثقيل سقفي C1 SWL ماشين كاري _ _ A 5TON
50 جرثقيل بازوي C2 CM  HOIST بورينگ _ _ B 500 Kg
51 جرثقيل بازوي C3 KITO كاروسل (سماروك) ژاپن _ B 1TON
52 جرثقيل بازوي C4 _ تراش L7 بلغاري _ B 1TON
53 جرثقيل بازوي C5 KITO تراش L3 ژاپن _ B 500 Kg
54 جرثقيل بازوي C6 KITO تراش L4 ژاپن _ B 500 Kg
55 جرثقيل بازوي C7 _ جوشكاري(نجاتي) بلغاري _ B 1TON
56 جرثقيل بازوي C8 TXK سنگ زني _ _ B 1TON
57 جرثقيل  بازوي C9 _ جوشكاري(شهرياري) بلغاري _ B 1TON
58 جرثقيل بازوي C10 DEMAG مونتا‍‍‍ژ _ _ B 1TON
59 جرثقيل بازوي C11 _ شستشو بلغاري _ A 1TON
60 جرثقيل بازوي C12 TXK شات _ _ B 1TON
61 جرثقيل سقفي C13 SWL مونتا‍‍‍ژ _ _ A 5TON
62 جرثقيل سقفي C14 _ تست _ _ B 5TON
63 جرثقيل سقفي C15 _ انبار _ _ A 2TON
64 واحد شستشو  SH1 _ مونتاژ _ _ B  
65 كارواش(واتر جت ) SH2 _ مونتاژ _ _ A  
66 شات بلاست X1 آويز 2 قلاب 3 توربين تست ايران 1391 A شركت ري مهر
67 خط رنگ PR _ رنگ ايران 1391 A شركت پديده انرژي سبز
68 كمپرسور K1 _ كارخانه ايران _ B  
69 كمپرسور K2 _ كارخانه ايران 1391 B  
70 ديزل ژنراتور G1 MWM اتاق ژنراتور (محوطه) آلمان _ A