برخی از پروژهای درحال اجرا

ردیف

کارفرما

پروژه

تعداد شیرآلات

1

مديريت توسعه صنايع پتروشيمي

پتروشیمی ایلام

97

2

گسترش شیرسازی

پالایش نفت کنگان

145

3

پالایشگاه نفت بندرعباس

پالایشگاه نفت بندرعباس

1749

4

کنسرسیوم جهان پارس و سازه

پالایشگاه گاز بید بلند 2

532

5

PIDEC

پتروشیمی هنگام

1248

6

نیرپارس

پالایشگاه اصفهان

2058

7

ملی مناطق نفتخیز جنوب

ملی مناطق نفتخیز جنوب

143

8

پالایشگاه نفت بندرعباس

پالایشگاه نفت بندرعباس

75

9

ODCC

پالایشگاه آبادان

6939