شکایات و پیشنهادات

جهت آگاهی از میزان رضایتمندی و رسیدگی به نظرات، شکایات و پیشنهادات، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

نام شرکت مشتری : شماره سفارش:
تاریخ سفارش : محل استفاده از محصول :
تاریخ پیشنهاد / شکایت : نام و نام خانوادگی ارائه دهنده پیشنهاد / شکایت :
سمت سازمانی : تلفن:
ایمیل:
آدرس:

شرح انتقاد / پیشنهاد :